Sosyal Darwinizm birçok acımasızlığa, özellikle de zavallı insanların hayatlarını önemsiz gören uygulamalara sözde bilimsel bir meşruiyet kazandırmıştır.

osial Darvinizm, Ərəb Sosializminin formalaşmasına və genişlənməsinə nəcə yol açıb? Milyonlarla günahsız insanın ölməsinə səbəb olan bu ideologiya, Ərəb ölkələrinə necə sızıb? Darvinist-kommunist fikir sisteminin ərəblər üçün dağıdıcı təsirləri nələr olub? Cənab Adnan Oktarın bu mövzuda fikirləri nələrdir? Dünyada böyük əks-səda doğuran "Yaradılış Atlası" adlı əsəri və digər əsərləri ilə milyonlarla insanda maraq oyadan Adnan Oktar Allın izniylə hansı önəmli hadisələrə səbəb olub?

Sosial Darvinizmin ən çılğın tərəfdarları arasında kommunistlər hər zaman əsas yer tutublar. Davinizm ve Kommunizm arasındakı əlaqə, hər iki cərəyan yarandığı gündən mövcuddur. Kommunizmin qurucuları - Marks və Engels, Darvinin "Növlərin Mənşəyi" adlı kitabının ilk oxuyucularından olub, kitabın dialektik-materialist məzmununa heyran qalmışdı.Öz aralarında yazdıqları məktublaşmalar da hər ikisinin Darvinin nəzəriyyəsini  ˝kommunizmin təbiət elmləri baxımından təməli˝ hesab etdiklərini gostərir.

Həmçinin Engels, Darvinin təsiri ilə qələmə aldığı "Təbiətin Dialektikası" adlı kitabında Darvini dəstəkləyir və ˝meymunun insana çevrilməsi prosesində əməyin rolu˝ adlı bölməsində təkamül nəzəriyyəsinə öz tövhələri ilə əlavələr edir.


Dünyaya felaketler getiren tüm ideolojilerin dayanak noktası Darwinizm'dir.

Rus kommunizminin qurucusu sayılan Plexanov  ˝Marksizm, Darvinizmin sosial elmlərə tətbiq  olunmasıdır˝ fikriylə tanınır. (Robert M. Young DARWINIAN EVOLUTION AND HUMAN HISTORY, Historical Studies on Science and Belief, 1980)

Trotski isə ˝Darvinizm, dialektik materializmin ən böyük uğurudur˝  deyib. (Alan Woods and Ted Grant. "Marxism and Darwinism", Reason in Revolt: Marxism and Modern Science, London, 1993)

Kommunist kadrların formalaşmasında(yetişməsində) ˝Darvinizm tərbiyyəsi˝ nin böyük rolu var. Məsələn Stalinin, gəncliyində din adamı olduğu halda Darvinin kitablarının təsiri ilə ateist olması tarixçilər tərəfindən açıqlanan faktdır. (Alex de Jonge, Stalin and The Shaping of the Soviet Uninon, William Collins Sons & Limited Co., Glasgow, 1987, s. 22 )

Kommunist rejimini Çində hakim edən və milyonlarla insanı qətl edən Mao isə qurduğu bu sistemin fəlsəfəsini açıq şəkildə belə izah edir: ˝Çin sosializminin təməli Darvinə və Təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanır˝ . (Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977,[v] Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yayınları: 1/111-112.)

Qısa olaraq desək, təkamül nəzəriyyəsi ilə kommunizm arasında ayrılmaz bir bağlılıq var. Təkamül nəzəriyyəsi canlılar aləminin təsadüflər nəticəsində yarandığını iddia etməklə ateimzə "elmi" əsasla təmin edir.

Tamamilə ateist ideologiya olan kommunizm də məhz bu səbəbdən tamamilə Darvinizmə bağlıdır.

Darvinist-materialist düşüncə tərzini əsas götürən kommunizmin XX əsr boyu təkcə ərəb torpaqlarında milyonlarla insanı qətlə yetirdiyini nəzərə alsaq, darvinizmin dünyaya gətirdiyi fəlakətin ölçüsünü daha yaxşı anlamaq olar.

Karl Marks
Fridrix Engels

İosif Stalin

Lev Trotsky
Vladimir İliç Lenin
Georgi Plexanov
Marks və Engelsin yolunu izleyen Plekhanov, Lenin, Trotsky ve Stalin kimi Rus komunistlərinin hamısı da, Darvinin təkamül nəzəriyyəsini mənimsəyiblər.

Türk-İslam Birliyi olarsa, Suriyadakı zülm kökünden həll olar

 

 

   
   
XX ƏSRDƏ MÜSƏLMANLARIN VƏZİYYƏTİ
OSMANLILARDAN SONRA ƏRƏB DÜNYASINDA FORMALAŞAN ƏRƏB SOSIALİZMİ
DARVINIST-KOMMUNIST FİKİR SİSTEMİ ƏRƏB ÖLKƏLƏRİNDƏ İQTİDARI TƏDRİCƏN NECƏ ƏLƏ KEÇIRDİ?
DARVİNİST KOMUNİST FİKİR SİSTEMİNİN ƏRƏBLƏR ÜZƏRİNDƏKİ MƏHVEDİCİ TƏSİRİ

ƏRƏB DÜNYASININ KOMMUNİST LİDERLƏRİ

- 1. İRAQ – Səddam Hüseyn
- 2.
LİVİYA – Muammər Əl Qəddafi
- 3.
FƏLƏSTİN - Corc Həbəş
- 4.
SURİYA- Hafiz Əsəd
- 5.
MİSİR – General Cəmal Əbdül Nasir
- 6.
ƏLCƏZAİR – Əhməd Bin Bella
- 7.
TUNİS – Həbib Burqiba
- 8.
YƏMƏN - İmam Əhməd
- 9.
İRAN - Pəhləvi Xanədanı

NƏTİCƏ: TÜRK İSLAM BİRLİYİ ALLAHIN İZNİ İLƏ İSLAM DÜNYASININ QIZIL ƏSRİNƏ VƏSİLƏ OLACAQ

ƏRƏB KOMMUNİZMİNİN İDEOLOQLARI

CƏNAB ADNAN OKTARIN ƏRƏB ÖLKƏLƏRİNDƏ HAKİMIYYƏTƏ GƏLƏN DARVİNİST – MATERİALİST FİKİR SİSTEMİ İLƏ ƏLAQƏDAR ŞƏRHİ

MİSİR HÖKUMƏTİNİN QƏZZA MƏSƏLƏSİNDƏKİ MÖVQEYİNİN SƏBƏBİ DARVİNİZMDİR

 

 

Müəllif haqqında - Digər Saytlar - Email - Abunə ol -

Bu saytda olan bütün yazıları, saytı qaynaq göstərmək şərti ilə müəllif haqqı ödəmədən istifadə edə bilərsiniz. www.erebalemindedarvinistfitne.com

QURANİ KƏRİM - BİZƏ DƏSTƏK OLUN - HƏDİS BÖLMƏSİ

BU SAYT HARUN YƏHYANIN ƏSƏRLƏRİNDƏN FAYDALANILARAQ HAZIRLANMIŞDIR.
www.adnanoktar.az